Lukijoilta: Katsaus Vaasan päihdepalveluihin

Päihdehoitotyön historia Vaasan alueella on pitkä. Nykyisen avopalveluita tuottavan mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisontin historia päihdehoitotyön osalta juontaa juurensa vuoteen 1972, jolloin Vaasaan perustettiin A-klinikka.

Sittemmin A-neuvolan nimellä toiminut palvelu on vastannut näinä vuosina tuhansien asiakkaiden sekä heidän läheistensä palveluntarpeisiin.

Päihdepalveluiden osalta Vaasa toteuttaa edelleen monipuolisesti päihdepalveluitaan Pohjanmaan alueelle (mm. terveysneuvonta Tipsi, nuorisoasema Klaara, Vaasan päihdekeskus, Silmukoti, Aaltokoti, kotikuntoutus sekä laitosmuotoiset kuntoutusjaksot ostopalveluina).

Palveluiden toiminta on etenevässä määrin siirtynyt sosiaalihuollon puolelta terveydenhuoltopainoitteiseksi. Keskeisiä muutoksia toimintojen sisällä on ollut päihderiippuvaisten asiakkaiden keski-iän sekä päihteiden käyttöiän aloittamisen aleneminen, kaksoisdiagnoosien, sekakäytön sekä suonensisäisten huumausaineiden käytön lisääntyminen.

Asiakkaiden tarpeet ovat näiden ohella muuttuneet ja luoneet uudenlaisia haasteita ammatilaisille.

Päihdehuollon laatusuositukset, lainsäädäntö (mm. päihdehuoltolaki, sosiaalihuoltolaki, mielenterveyslaki), käypähoito - sekä kiireettömän hoidon suositukset ohjaavat palvelumme toimintaa.

Prosessit päihdepalveluiden toiminnoista ovat dokumentoituja eri yksiköissä. Asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti ja hyödynnämme kokemusasiantuntijoita, niin laatutyössä (SHQS) kuin palveluprosessien kehittämisessä mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta tulevaan H-taloon liittyen.

Henkilökuntamme koostuu kokeneista sosiaali- ja terveydenhuollon laillistamista ammattilaisista, joita on lisä- sekä täydennyskoulutettu työnantajan toimesta. Teemme jatkuvasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, niin julkisten, yksityisten kuin kolmannen sektorin palveluiden kanssa. Palveluohjaus sekä toimintaympäristön tunteminen ovat tänä päivänä yksi keskeisimpiä työnvaatimuksia.

Päihdehoitotyö on parhaimmillaan moniammatillista yhteistyötä, jossa asiakas ja hänen läheisensä saavat apua, niin ammattilaisilta, vertaisilta kuin kokemusasiantuntijoilta.

Toinen toistaan tukien ja eri näkökulmat huomioon ottaen tämä verkosto voi osaltaan auttaa toipuvaa. Vaasan alueelta haluan mainita maksuttomat sekä aktiivisesti toimivat NA- sekä AA-ryhmät, A-killan toiminnan sekä Pohjanmaan kriisikeskus Valon vertaistukiryhmät päihderiippuvaisten läheisille.

Hyvä päihdehoitotyö sisältää monia eri elementtejä. Hoitosuhde perustuu ja rakentuu luottamukseen ja kunnioitukseen sekä vastuunjakoon asiakkaan sekä työntekijän välillä. Arviointiin, suunnitelmaan sekä toteutukseen. Tietoon sairauden synnystä, ilmenemisestä ja toipumisesta (psykoedukaatio).

Työskentelymme perustuu humanistiseen ihmisnäkemykseen, jossa huomioimme asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti, eri hoitomenetelmiä hyödyntäen. Vaasan kaupungin tarjoamat palvelut ovat siten sisällöltään hoidollisia sekä monitahoisia (Pohjalainen 25.4.2019).

Päihderiippuvuuden sairauden luonteen huomioiden (retkahdukset) koen, että inhimillisyys päihdetyössä on kaiken ydin. Onnistunutta kuntoutustakin voi seurata retkahtaminen. Lopputulema ei poista sitä, että jokainen hoitokokemus jättää myös hyviä asioita jälkeensä, ns. eväitä reppuun.

Tuloskeskeisyyden mittaamisen sijaan käännän katseeni asiakkaan subjektiiviseen kokemukseen hoidosta, palveluiden saatavuuteen, matalaan kynnykseen, maksuttomuuteen sekä palveluiden moninaisuuteen.

Esimerkkinä Vaasan kuntouttava korvaushoito, jossa lääkehoito sekä psykososiaalinen kuntoutus ovat mahdollistaneet usean asiakkaan kiinnittymisen yhteiskuntaan.

Ideaalissa maailmassa raha ei olisi minkään esteenä. Todellisuudessa olemme kuitenkin suurien haasteiden edessä.

Ennaltaehkäisevää päihdetyötä tulee kehittää entistä aktiivisemmin hoidollisen puolen ohella. Palveluiden suurin arvo on osaavassa ja hyvinvoivassa henkilökunnassa.

Tulevat vuodet, jopa vuosikymmenet tulevat vaatimaan julkisilta palveluita yhteistyötä lukuisten eri toimijoiden sekä kaupungin toimialojen kanssa. Tähän yhteistyöhön me olemme valmiita Mielenterveys- ja riiippuvuuskeskus Horisontissa.

Jaana Kurki

johtava ohjaaja

Mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisontti

Vaasa

Kommentoi