Lukijoilta: Avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto

Henna Salo kirjoitti 29.1 näkemyksiään avioliitosta ja Aito avioliitto ry:stä. Salo esitti myös sananvapauden ja mielipiteenvapauden rajoittamista joiltakin henkilöiltä ja yhdistyksiltä.

Aito avioliitto ry:n nimi viittaa avioliiton klassiseen määritelmään yhden miehen ja yhden naisen liittona. Aito avioliitto -yhdistys katsoo, että avioliitto on luonnollinen instituutio, jonka muodostaa mies ja nainen, jotta lapsilla olisi isä ja äiti. Salo paheksuu voimakkaasti tällaisen näkemyksen julkista ilmaisemista.

Henna Salon tarkoittamaan kansalaisaloitteeseen oli kannatusilmoituksia keräämässä useita sellaisia ihmisiä, joilla ei ollut yhteyttä yhdistykseen. Lämmin kiitos tässä vielä heille upeasta aktiivisuudesta.

Henna Salo kirjoitti: ”Kouluissa tulee noudattaa lakia ja moraalia: kaikki perheet ja ihmiset ovat yhdenvertaisia. Koulun arjen ja tapahtumien pitää olla turvallisempia kaikille.”

Ei ole kuitenkaan laitonta, moraalitonta, vaarallista tai yhdenvertaisuuden vastaista ilmaista koulussa, että avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto tai, että kansainvälisten tutkimusten mukaan perherakenteella on vaikutusta lapsen hyvinvointiin.

Henna Salo kirjoitti, että ”Mielipiteen ja sananvapauden piiriin eivät varsinkaan koulumaailmassa voi kuulua henkilöt tai yhdistykset, joiden tavoitteena on rikkoa toisten perustuslaillisia oikeuksia: asettaa oppilaita tai heidän läheisiään eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Myöskään ulkonäön tai pukeutumisen perusteella ei kouluissa saa tuomita ketään.”

Varoitin ennen avioliittolain muutosta, että avioliiton uudelleen määrittely johtaa mielipiteen- ja sananvapauden kaventumiseen. Salon kirjoitus on esimerkki juuri tästä kehityksestä, kun hän kirjoituksessaan leimaa Aito avioliitto -yhdistyksen klassisen avioliittokäsityksen perustuslain vastaiseksi ja sen jälkeen esittää, ettei tällaisen kannan omaavilla ole koulumaailmassa (eikä varmaan muuallakaan) oikeutta mielipiteen- ja sananvapauteen.

On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaan avioliiton rajaaminen vain naisen ja miehen väliseksi liitoksi ei ole perustuslain vastaista (Mietintö 14/2014 vp). Siksi kansalaisaloite avioliittolain muutoksen kumoamiseksi ei ollut sekään perustuslain vastainen. (Lausunto PeVL 1/2017 vp)

Henna Salo asettaa perusteettomasti käsityksen avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona, yhdenvertaisuuden vastakohdaksi.

Haluan lopuksi kiittää Kati Nummensaloa hyvästä ja aiheellisesta kannanotosta 24.1 ”Sananvapaus kaventuu”.

Susanna Koivula

Aito avioliitto ry:n puheenjohtaja

Kommentoi